Laboratoires Sophartex

Sophartex chuyên về dạng khô và sản xuất viên nén, viên con nhộng, thuốc viên và túi đựng 
Sophartex là những phòng thí nghiệm hàng đầu Châu Âu trong thị trường sản xuất, với năng lực sản xuất công nghiệp Sophartex là những phòng thí nghiệm hàng đầu Châu Âu trong thị trường sản xuất, với năng lực sản xuất công nghiệp