Kleva Pharmaceuticals S.A.

Kleva được thành lập vào năm 1974, là một công ty dược phẩm có trụ sở tại Athens, Hy Lạp, tập trung vào phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm quốc tế.