Idol Ilac

Idol Ilac là công ty dược phẩm từ khi thành lập đã sản xuất thuốc theo hợp đồng dưới dạng thuốc tiêm theo quy định của GMP .