Hospira Australia Pty Ltd.

Hospira Australia Pty Ltd đặt trụ sở tại Úc và là một phần của Ngành Sản xuất Dược phẩm. Hospira Australia Pty Ltd có tổng số 545 nhân viên trên tất cả các địa điểm và tạo ra doanh thu 171,94 triệu đô la Mỹ (USD). (Con số nhân viên được ước tính). Có 720 công ty trong đại gia đình Hospira Australia Pty Ltd.