Goldmedic

Goldmedic có tên đầy đủ là Công ty TNHH dược phẩm Gold Medic. Goldmedic có mã số doanh nghiệp là 0315016250.