DX- System - Ukraine

DX - systems - là Nhà xuất khẩu hàng đầu, Nhà sản xuất thiết bị y tế chẩn đoán chức năng, thiết bị y tế chẩn đoán chức năng, điện não đồ từ Kharkiv, Ukraine.