Daihan Pharm. Co., Ltd.

Dai Han Pharm. Công ty TNHH sản xuất dịch truyền đầu tiên như là nền tảng của y tế quốc gia, mở ra một chân trời mới cho các công ty y tế và phát triển như một nhà sản xuất dịch truyền đại diện của Hàn Quốc. Lịch sử công ty: