Công ty TNHH Ngô Kim Lai

CÔNG TY TNHH NGÔ KIM LAI
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Ngày cấp giấy phép: 16/01/2015
Ngày hoạt động: 16/01/2015 (Đã hoạt động 5 năm)