Cơ sở Dược Thảo Nhất Nhất

Đại diện pháp luật: Cơ Sở Thảo Dược Nhất Nhất
Giấy phép số: 05E8000382/HKD
Ngày cấp giấy phép: 03/12/2008
Ngày hoạt động: 01/07/2009 (Đã hoạt động 10 năm)