Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Private Co., Ltd

Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Private Co., Ltd đặt tại Budapest, Hungary và là một phần của ngành sản xuất dược phẩm. CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works, Private Co., Ltd. có 1468 nhân viên tại địa điểm này và tạo ra doanh thu 621,45 triệu đô la (USD). Có 587 công ty trong Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Private Co., Ltd