Caleb Pharmaceuticals

Caleb Pharmaceuticals kết hợp sức mạnh của nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm, sản xuất, và liên minh chiến lược với các đối tác tiếp thị.
Do cách tiếp cận mở và linh hoạt đối với các đối tác kinh doanh, Cable đã xác định các nhà phân phối chính để hợp tác để cùng phát triển thị trường trong các lãnh thổ cụ thể trên toàn thế giới.
Caleb sẽ tùy chỉnh các sản phẩm hiện có hoặc phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước. Cáp có thể cung cấp cho khách hàng của mình chất lượng cao và lựa chọn linh hoạt các sản phẩm nhãn tiêu chuẩn hoặc tư nhân.
Chúng tôi mong muốn hợp tác của bạn.