Bio Avenue Co.LTD

Tên công ty: Bio Avenue Co.,Ltd.
Được kiểm toán theo luật định, Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thành lập: 09/04/2009.
Ngành công nghiệp: (C10797) Sản xuất Thực phẩm Y tế.